เกี่ยวกับสาขา


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วท.บ. (ชีววิทยา)

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  เป็นสาขาที่ศึกษาภาคทฤษฏีและปฎิบัติในมหาลัยและภาคสนามนอกจากสถานที่เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาและเสรีระวิทยา 
รวมทั้งรูปแปบทางอนุกรมวิธาน  ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาของพืช  สัตว์  และเห็ดรา  นอกจากนี้ยังศึกษาแบบบรูณาการกับศาตรอื่นๆ ด้วย อาทิ การศึกษาเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์และสัตว์วิทยา            
            บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาชีววิทยาสามารถทำงานในศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางชีววิทยาทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถพัฒนาเป็นนักวิจัย  รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 807 times Last modified on วันศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2557 08:24
05. 2018