โครงการปฏิบัติการภาคสนามชีววิทยา
โครงการปฏิบัติการภาคสนามชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2559


 

 

   
 
05. 2018