อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม

หัวหน้าสาขาชีววิทยา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.มณฑารพ สุธาธรรม
(Dr. Montarop Sudhadham)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา),   มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม
 :  Bachelor of Science (Biology),  University of Amsterdam
ปริญญาโท (Master's Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 :  Master of Science (Botany),   Chulalongkorn University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 :  Bachelor of Science (Horticultures),  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1)    de Hoog GS, Tintelnot K, Li DM, Sudhadham M, Gueidan C, Haase G, Gräser Y, Vitale RG, Horré R. 2010. Hundred years of neurodegenerative fungal infection in healthy people. (Manuscript in prep.)
2)   de Hoog GS, Gunde-Cimerman N, Li RY, Vitale R, Sudhadham M, Badali H, Najafzadeh MJ, Zeng JS, Sun JF. 2010. Clinical diversity of Black Yeasts and their Relatives. (Manuscript in prep.)
3)   Li DM, Li RY, de Hoog GS, Sudhadham M, Wang DL. 2010. Fatal Exophiala infections in China, with a report of seven cases. Mycoses (in press).
 

Website:

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.มนัสวี เดชกล้า

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :           ดร. มนัสวี เดชกล้า
(Dr. Manussawee  Dechkla)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
 :  Philosophy of Science (Molecular Genetics & Genetic Engineering),  Mahidol University
ปริญญาโท (Master's Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล    
 :  Master of Science (Molecular Genetics & Genetic Engineering),  Mahidol University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล
 :  Bachelor of Science (Biology),  Mahidol University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
  1. Dechkla, M.  (2011) Aedes  aegypti membrane-bound alkaline phosphatase expressed in Escherichia coli retains high-affinity binding for Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin.  Appl. Environ. Microbiol; 77(19): 6836-40.
  2. Dechkla, M. (2010) Functional expression in insect cells of glycosylphosphatidylinositol-linked alkaline phosphatase from Aedes aegypti  larval midgut : a Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin receptor. Insect. Biochem. Mol. Biol; 41(3): 159-66.
  3. Dechkla, M. (2008) Characterization of Argonaute cDNA from Penaeus monodon and implication of its role in RNA interference. Biochem. Biophys. Res. Commun; 367(4): 768-74.


Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/manussawee_de

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์อาทิตย์ ปุษยะนาวิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     อาทิตย์   ปุษยะนาวิน
(ARTHIT PUSSAYANAWIN)
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท (Master's Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 :  Master of Science (Botany),   Chulalongkorn University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา),   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 :  Bachelor of Science (Biology),  Ramkhamhaeng University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ

Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/arthit_pu

อาจารย์และบุคลากร

นายไกรวุธ สุขสวาง

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

วุฒิการศึกษา :

No Data

05. 2018